e-hvtd v2.0 (9175)

乘方 thừa phương
♦Một số nhân với chính nó, một hay nhiều lần. ◎Như: 2x2x2 = 8. § Cũng gọi là thừa mịch .