e-hvtd v2.0 (9175)

借重 tá trọng
♦Dựa thế lực người khác.
♦Thỉnh xin người có thế lực giúp đỡ (cách nói tôn kính).