e-hvtd v2.0 (9175)

士庶 sĩ thứ
♦Người có học (sĩ nhân ) và thường dân (bách tính ). § Phiếm chỉ dân chúng trong nước.
♦Sĩ tộc và thứ tộc. § Các đẳng cấp theo thứ tự gồm có: thiên tử , chư hầu , đại phu , thứ nhân .