e-hvtd v2.0 (9175)

光儀 quang nghi
♦Dung nghi sáng rỡ. § Kính từ dùng chỉ dung mạo người khác. Cũng nói là tôn nhan .