e-hvtd v2.0 (9175)

伏劍 phục kiếm
♦Dùng gươm tự vẫn.