e-hvtd v2.0 (9175)

入江隨曲 nhập giang tùy khúc
♦Vào sông thì phải theo khúc sông mà đi. Nghĩa bóng: Đến chỗ nào thì phải theo phong tục chỗ nấy.