e-hvtd v2.0 (9175)

人倫 nhân luân
♦Luân thường. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Trẫm văn nhân luân chi đại, phụ tử vi tiên; tôn ti chi thù, quân thần vi trọng , (Đệ nhị thập hồi) Trẫm nghe trong đạo luân thường, cha con là trọng; trong phận tôn ti, vua tôi là trọng.
♦Loài người. ◇Bắc Tề Thư : Cầm thú ố tử, nhân luân hiếu sanh , (Văn Tương đế kỉ ) Cầm thú ghét chết, loài người ham sống.
♦Người tài. ◇Văn tuyển : Thuyên phẩm nhân luân, các tận kì dụng , (Nhậm phưởng , Vương văn hiến tập tự ) Tuyển chọn nhân tài, mỗi người tùy theo tài năng mà đề bạt tận dụng.
♦Tuyển chọn nhân tài.