e-hvtd v2.0 (9175)

劇本 kịch bổn
♦Vở kịch, tác phẩm để diễn xuất. ☆Tương tự: cước bổn , diễn xuất bổn .