e-hvtd v2.0 (9175)

五雲 ngũ vân
♦Đám mây năm màu, được coi là điềm lành.
Ngũ sắc tường vân, tiên nhân sở ngự (Từ nguyên) Năm thức mây đẹp là nơi tiên ở.