e-hvtd v2.0 (9175)

五絕 ngũ tuyệt
♦Thể thơ Đường luật, mỗi bài có bốn câu, mỗi câu có năm chữ.