e-hvtd v2.0 (9175)

五爵 ngũ tước
♦Năm tước phong Công, Hầu, Bá, Tử, Nam , , , , .