e-hvtd v2.0 (9175)

五族 ngũ tộc
♦Năm giống dân ở Trung Quốc, gồm Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng , 滿, , , .