e-hvtd v2.0 (9175)

五臟 ngũ tạng
♦Năm cơ quan trong thân thể con người, gồm tâm, can, tì, phế, thận , , , , (tim, gan, dạ dày, phổi và thận).