e-hvtd v2.0 (9175)

五軍 ngũ quân
♦Năm đạo binh, gồm tiền quân, trung quân, hậu quân, tả quân và hữu quân.