e-hvtd v2.0 (9175)

五言 ngũ ngôn
♦Loại thơ mỗi câu có năm chữ.