e-hvtd v2.0 (9175)

五虎 ngũ hổ
♦Năm vị danh tướng của nhà Thục Hán thời Tam quốc, gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu.