e-hvtd v2.0 (9175)

五穀 ngũ cốc
♦Năm thứ hạt cây ăn được, gồm: đạo (lúa gié), thử (lúa mùa), tắc (lúa tắc), mạch (lúa tẻ) và thục (đậu).