e-hvtd v2.0 (9175)

五霸 ngũ bá
♦Năm chư hầu có thế lực nhất trong thời Xuân Thu, gồm Tề Hoàn Công , Tống Tương Công , Tấn Văn Công , Tần Mục Công và Sở Trang Phụ .