e-hvtd v2.0 (9175)

傲物 ngạo vật
♦Cao ngạo tự phụ, khinh rẻ người khác.