e-hvtd v2.0 (9175)

京都 kinh đô
♦Đô thành lớn trong nước.
♦Thủ phủ một nước.