e-hvtd v2.0 (9175)

刻漏 khắc lậu
♦Ngày xưa dùng cái gáo đồng, giữa châm một lỗ để nước dần dần rỏ xuống, để định thời giờ, gọi là khắc lậu . ◇Thẩm Sơ : Giao Thái Điện đại chung, cung trung hàm dĩ vi chuẩn. Điện tam gian, đông gian thiết khắc lậu nhất tọa 殿, . 殿, (Tây thanh bút kí 西, Kỉ chức chí ).