e-hvtd v2.0 (9175)

傭錢 dung tiền
♦Tiền trả cho người làm thuê.