e-hvtd v2.0 (9175)

五福 ngũ phúc
♦Năm thứ hạnh phúc: phú, quý, thọ, khang, ninh , , , , .
♦Có thuyết nói ngũ phúc gồm: thọ, phú, quý, an lạc, tử tôn chúng đa , , , , .