e-hvtd v2.0 (9175)

五經 ngũ kinh
♦Năm bộ sách trọng yếu trong Nho giáo là: kinh Dịch, kinh Thư, kinh Thi, kinh Lễ và kinh Xuân Thu , , , , .