e-hvtd v2.0 (9175)

五欲 ngũ dục
♦Năm loại ham muốn phát sinh từ sự tiếp xúc của các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với cảnh trần. Theo nhà Phật, ngũ dục gồm: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. ◇Bạch Cư Dị : Ngũ dục dĩ tiêu chư niệm tức, Thế gian vô cảnh khả câu khiên , (Thụy giác ).