e-hvtd v2.0 (9175)

五帶 ngũ đới
♦Năm dải khí hậu trên trái đất, gồm nhiệt đới, nam ôn đới, bắc ôn đới, nam hàn đới, bắc hàn đới , , , , .