e-hvtd v2.0 (9175)

五帝 ngũ đế
♦Năm đời vua tối cổ Trung Hoa, trong thời đại hoàng kim, gồm Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn , , , , .
♦Có thuyết khác cho rằng ngũ đế gồm Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn , , , , .
♦Lại một thuyết ghi ngũ đế gồm Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn , , , , .