e-hvtd v2.0 (9175)

霸道 bá đạo
♦Đường lối thống trị dựa trên võ lực, hình pháp, quyền thế, v.v. ◇Lỗ Tấn : Dụng vũ lực quyền đầu khứ đối phó, tựu thị sở vị "bá đạo" , (Chuẩn phong nguyệt đàm , Dã thú huấn luyện pháp ).
♦Cường hoành, ngang ngược.
♦Chỉ người ngang ngược, cường hoành.
♦Mãnh liệt, dữ dội. ◇Lão tàn du kí : Kim niên giá thủy, chân bá đạo! Nhất lai tựu nhất xích đa; nhất siếp tựu quá liễu nhị xích , ! ; (Đệ thập tứ hồi) Năm nay con nước này thật là dữ dội! Vừa mới cao hơn một thước, loáng một cái đã vượt quá hai thước!