e-hvtd v2.0 (9175)

霸術 bá thuật
♦Quyền mưu không chính đáng.