e-hvtd v2.0 (9175)

霸権 bá quyền
♦Nước mạnh chiếm đơạt và thống trị nước yếu.