e-hvtd v2.0 (9175)

霸業 bá nghiệp
♦Sự nghiệp làm chủ các chư hầu. ◇Tam quốc chí : Tắc bá nghiệp khả thành, Hán thất khả hưng hĩ , (Gia Cát Lượng truyện ) Thì nghiệp bá có thể làm nên, nhà Hán có thể hưng thịnh lên vậy.
♦Sự nghiệp vượt hơn người khác mà đứng hàng đầu. ◎Như: thương trường đích bá nghiệp .