e-hvtd v2.0 (9175)

霸朝 bá triều
♦Triều đình của người xưng bá.