e-hvtd v2.0 (9175)

霸主 bá chủ
♦Ngày xưa, là người đứng đầu các chư hầu.
♦Đứng đầu, có thế lực nhất.