e-hvtd v2.0 (9175)

隱沒 ẩn một
♦Mất đi không thấy nữa.