e-hvtd v2.0 (9175)

隱曲 ẩn khúc
♦Sâu kín quanh co, chỉ nỗi lòng thầm kín. ☆Tương tự: ẩn khuất.