e-hvtd v2.0 (9175)

陽宅 dương trạch
♦Nhà ở của người sống. § Trái với âm trạch là nấm mồ, tức nhà ở của người chết.