e-hvtd v2.0 (9175)

陰陽水 âm dương thủy
♦Nước sôi và nước lạnh hòa nhau (đông y).
♦Nước giếng và nước sông hòa nhau (đông y).