e-hvtd v2.0 (9175)

陪乘 bồi thặng
♦Cùng ngồi xe với bậc tôn trưởng hiển quý.