e-hvtd v2.0 (9175)

鉤深致遠 câu thâm trí viễn
♦Tìm xét sâu xa. ◇Dịch Kinh : Thám trách sách ẩn, câu thâm trí viễn , (Hệ từ thượng ) Dò xét ở chỗ thâm u, tìm tòi cái ẩn giấu, thấu chỗ sâu kín, vời được cái xa thẳm.