e-hvtd v2.0 (9175)

重視 trọng thị
♦Coi trọng, đặc biệt chú ý. ☆Tương tự: trân thị , chú trọng . ★Tương phản: miệt thị , khinh thị .