e-hvtd v2.0 (9175)

進行 tiến hành
♦Đi tới phía trước. ◎Như: đội ngũ hướng mục đích địa tiến hành .
♦Theo thứ tự thúc đẩy làm việc, thực hành. ◎Như: giá sự chánh tại tiến hành trung .