e-hvtd v2.0 (9175)

進展 tiến triển
♦Tiến bộ phát triển. ◎Như: công trình dĩ hữu siêu tiền đích tiến triển .