e-hvtd v2.0 (9175)

轉漏 chuyển lậu
♦Chỉ khoảng thời gian rất ngắn. § Lậu là đồng hồ bằng giọt nước thời xưa.