e-hvtd v2.0 (9175)

貢生 cống sanh, cống sinh
♦Thời đại khoa cử, chỉ học sinh giỏi ở phủ, châu, huyện được tuyển cho lên kinh đô vào trường Thái học; gồm có phó cống , bạt cống , ưu cống , tuế cống , ân cống , v.v.