e-hvtd v2.0 (9175)

謹重 cẩn trọng
♦Gìn giữ, không dám coi thường.