e-hvtd v2.0 (9175)

褒稱 bao xưng
♦Khen ngợi, xưng dương.