e-hvtd v2.0 (9175)

衢路 cù lộ
♦Đường lớn thông thương các ngả. Cũng phiếm chỉ đường đi.
♦Đường rẽ. ☆Tương tự: kì lộ . ◇Giả Nghị : Cố Mặc Tử kiến cù lộ nhi khốc chi, bi nhất khuể nhi mậu thiên lí dã , (Tân thư , Thẩm vi ).