e-hvtd v2.0 (9175)

虛字 hư tự
♦Tức hư từ. § Chỉ những chữ không thể một mình làm thành câu, nhưng có ý nghĩa nhất định về ngữ pháp, như giới từ, liên từ, trợ từ, thán từ, v.v.
♦Chữ rườm, thừa, vô dụng.