e-hvtd v2.0 (9175)

備考 bị khảo
♦Giữ lại để tham khảo.
♦Phụ lục hoặc phụ chú cho thư sách, văn kiện... dùng để tham khảo.