e-hvtd v2.0 (9175)

英魂 anh hồn
♦Linh hồn của bậc anh hùng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Quan Công anh hồn đốn ngộ, tức hạ mã thừa phong lạc ư am tiền , (Đệ thất thập thất hồi) Linh hồn Quan Công sực tỉnh, lập tức xuống ngựa, cưỡi gió sa xuống trước am.